Latvijas Pašvaldību mācību centrs – akreditēta izglītības iestāde.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests veica vērtēšanu izglītības iestādē: no 2021.gada 6.decembra līdz 2021.gada 17.decembrim.

 

Akreditācijas procesā akreditācijas ekspertu komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes:

  1. Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, vietnieku, dibinātāja pārstāvjiem.
  2. Sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem.
  3. Mācību nodarbību vērošana attālināti.
  4. Situāciju analīze (attālināti) par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem.
  5. Izglītības iestādes (virtuāla) apskate (kopā ar izglītojamiem, ar izglītības iestādes vadītāja vietnieku, izglītības iestādes vadītāja vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā).
  6. Dokumentu izpēte (izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, izglītības iestādes attīstības plānošanas dokuments, vērtēšanas kārtība) un to izvērtējums.
  7. Izglītības iestādes tīmekļvietnes izpēte.

 

Izglītības iestādes akreditācijas termiņš 6 gadi.

Izglītības iestādes reģ Nr.3360800184.