Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. A līmeņa 36 stundu programma no 14.jūnija

Mācību datums: 13.06.2019

Mērķa auditorija: vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 108.90 €

A līmeņa 36 stundu izglītības programma

Mācību norise plānota 3 dienas: 2019. gada 14.jūnijā, 21. un 22.augustā

 

14.jūnijā.

Darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības.

 • Mācīšanās traucējumi, to veidi, pazīmes, diagnosticēšana.
 • Palīdzības iespējas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, atbalsta pasākumi mācību procesā, vides pielāgošana, prasmju attīstīšana.
 • Uzvedības problēmas, to skaidrojums, veidi, pazīmes, rašanās cēloņi. Kā savlaicīgi pamanīt neatbilstošas uzvedības priekšvēstnešus.
 • Uzvedības traucējumu novēršanas un profilakses iespējas, sadarbība ar vecākiem, palīdzība, atbalsts, problēmu risināšanas aspekti.
 • Atbalsta komandas darbs, darba uzdevumi, mērķgrupas, speciālistu kompetences atbalsta komandā.
 • Gadījumu apskats, praktiski piemēri par biežāk sastopamajām situācijām, kas kavē savlaicīgi identificēt un diagnosticēt mācīšanās un uzvedības grūtības- rezultātā bērnam nav iespējas apgūt mācību vielu atbilstoši savām spējām.

Pasniedzēja Iveta Lohanska, Mag.psych., izglītības psihologs, Vaiņodes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas psihologs.

 

21.augustā.

Mācīšanās traucējumi un atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā.

 • Mācīšanās traucējumi un to ietekme uz bērna emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju.
 • Pozitīva pašvērtējuma veidošana bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Pedagoģiskā procesa plānošana un tā īstenošana, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus. Iespējamie palīdzības veidi skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un aritmētisko iemaņu traucējumiem.
 • Atbalsta pasākumu plānošana dažādos mācību priekšmetos.
 • Dažādu gadījumu praktiska analīze: bērna mācību sasniegumu un spēju izpēte; pedagoģisko metožu pielāgošana, ievērojot bērna resursus.
 • Normatīvais regulējums LR tiesību aktos par individuāla izglītības programmas apguves plāna izstrādi: LR likumos, Ministru kabineta noteikumos, izglītības programmās.
 • Atbalsta komandas darbs skolā un atbalsta personāla uzdevumi individuālā izglītības plāna izstrādē: speciālā pedagoga, psihologa, logopēda un citu atbalsta komandas speciālistu uzdevumi atbalsta sniegšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām, pedagoģiskā personāla sadarbības modelis un līdzdalība individuālo plānu izstrādē un īstenošanā.
 • Individuālā izglītības plāna izveides soļi: informācijas apkopošana, izvērtēšana un darbības virziena noteikšana; plāna izstrāde un īstenošana.
 • Individuālā izglītības plāna izvērtēšana: attīstības dinamikas karšu un kritēriju izstrāde; plāna izvērtēšanā iesaistīto personu darba izvērtējums; sadarbība ar skolēna vecākiem; turpmāko atbalsta pasākumu plānošana.

Pasniedzēja Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa, Vispārizglītojošo skolu speciāliste.

 

22.augustā.

Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē

Mācības palīdzēs uzlabot skolotāju izpratni par skolēna uzvedību, saprast skolēnu uzvedības iemeslus, izprast skolotāja izmantotās pieejas uzvedības vadīšanai, kas ietekmē skolēnu uzvedību, un iemācīties izvēlēties piemērotas stratēģijas skolēnu uzvedības atbalstam.

Tēmas:

 • Kā novērst nevēlamu uzvedību klasē: atpazīt faktorus, kas ietekmē skolēnu uzvedību un kurus skolotājs var mainīt. Kas jāīsteno klasē, lai vadītu skolēnu uzvedību: pamatprincipi, kā nodrošināt pozitīvu vidi klasē.
 • Sadarbības noteikumu izstrāde: nosacījumi noteikumu izveidei un kā mācīt skolēniem sekot noteikumiem. Kā veicināt piemērotu uzvedību un kā novērst nevēlamu uzvedību.
 • Pieejas skolēnu nevēlamai uzvedībai: kā izvēlēties piemērotākās stratēģijas nevēlamas uzvedības novēršanai, specifiskas pieejas uzvedības vadīšanai un piemērotas uzvedības atbalstam.
 • Psiholoģiskā noturība situācijās, kas prasa emociju kontroli: vide, kas veicina psiholoģisko noturību, sociāli emocionālās prasmes (SEP) un kā tās iemācīt skolēniem.

 

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa par visu izglītības programmu (3 dienas): EUR 75.00 + PVN, kopā ar PVN - EUR 90,75.

Ja dalībnieks piedalās 1 dienu: EUR 30.00 + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un siltas pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu; 
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības