Mācību organizācija

Akreditētas izglītības iestādes LPMC viena no galvenajām darbības jomām ir izglītība, jo piedāvājot dažādas izglītības programmas ar jaunumiem likumdošanā, labāko darba pieredzi un jaunākajām atziņām, iespējams piedalīties sabiedrības izglītošanas procesā. Piedāvājam  vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

Konsultatīvais darbs

Konsultācijas tiek sniegtas par pašvaldības un to iestāžu darba jomām. Tās var saņemt gan pašvaldības jomā strādājošie gan iedzīvotāji.

Izglītības programmu izstrāde

Viens no kvalitatīvas apmācības priekšnoteikumiem ir labi izstrādāta mācību programma. LPMC darbinieki velta lielu uzmanību tam, lai piedāvātās programmas būtu tādas, ka iegūtās zināšanas noderētu darbam, kā arī reālo problēmu analīzei un risināšanai. Izglītības programmas tiek regulāri pilnveidotas tajās iekļaujot jauninājumus, kā arī izmaiņas likumdošanā attiecīgajā jomā.

Pētniecības darbs

LPMC  ir iespēja  veikt plašus pētniecības pasākumus, jo tam ir izveidota datu bāze, taču par daudz svarīgāku mācību centrs šobrīd atzīst sistemātiski veikto aptauju par mācību darba kvalitāti, interesējošam mācību tēmām , darba organizāciju, tādejādi pilnveidojot savu darbu.

Mācību materiālu izstrāde un publicēšana

Atbilstoši mācību tematikai tiek izstrādāti izdales materiāli,  metodiskie materiāli, kā arī  ar dažādu projektu palīdzību rokasgrāmatas. Mācību materiālos un rokasgrāmatās  esam pieturējušies pie jau minētā principa – mūsu piedāvātajām zināšanām ir jābūt praktiski realizējamām.

Darbs ar lektoriem

LPMC rūpīgi izvēlas lektorus, kuri ir profesionāļi tajā jomā, kurā tiek piedāvātas mācības, līdz ar to ir spējīgi piedāvāt tādas zināšanas, kas ir tiešām noderīgas praksē. Mācību centrs arī organizē pašu lektoru apmācību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

Projektu sagatavošana un vadīšana

Lai pilnveidotu esošās un attīstītu jaunas mācību programmas, paaugstinātu lektoru kvalifikāciju un citādi celtu izglītības kvalitāti, jau no savas darbības aizsākumiem LPMC ir piedalījies dažādos projektu konkursos. Līdz šim sekmīgi realizēti vairāk kā 50 projekti. Mācību centrs ir sadarbojies ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Sadarbība ar ārvalstīm

LPMC darbojas tādās starptautiskajās organizācijās kā „Centrālās un Austrumeiropas Publiskās pārvaldes skolu un institūtu apvienība” (NISPAcee), „Eiropas Publiskās pārvaldes mācību aģentūru apvienība” (SCEPSTA) un „Eiropas Mācību centru tīkls” (ENTO).