Mērķi:
1.  Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošana pašvaldībās, kas ietver profilaktiskās lietas izveidi, preventīvo pasākumu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas iespēju nodrošināšanu bērniem un jauniešiem, kas nonākuši policijas uzmanības lokā.
2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošanā iesaistīt starpinstitūciju speciālistus, pašvaldības un NVO, lai novērstu celoņus, kas veicina nepilngadīgo likumpārkāpumu izdadarīšanu un sekmētu nepilngadīgo likumpārkāpēju resocializāciju.
3. Sociālo atšķirību samazināšana un atbalsta aktivitāšu nodrošināšana, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, nonākot policijas uzraudzības redzeslokā.
4. Ilgtermiņā stiprināt sabiedrības drošību valstī, samazinot bērnu un jauniešu noziedzību un nodrošinot, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Mērķa grupa: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši, kuri atgriežas savās dzīves vietās.

Pilotgrupu īstenošanas īstenošanas vietas: Limbažu novads, Dobeles novads un Balvu novads.