Latvijas – Šveices sadarbības programmas “NVO fonda”
īss izklāsts

Latvijas – Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem. Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas aktivitātēm ir plānota NVO atbalsta grantu shēma. Šīs grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības kā nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā ar Šveices finansējumu 3,5 miljonus Šveices franku (CHF). Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas Sabiedrības integrācijas fondu kā starpniekinstitūciju Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmai.
Grantu shēmas pamatnosacījumi ir izstrādāti balstoties uz:
– Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā un tā pielikumiem (procedūrām);
– 2009.gada 11.decembrī noslēgto granta līgumu starp Šveices konfederāciju, Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu.

Lasīt vairāk SIF mājas lapā.