Projekta GREEN-ICON īstenošanas laikā gūtie teorētiskie un praktiskie  rezultāti, kurus iespējams aplūkot šeit:

zaļā iepirkuma skaidrojuma nepieciešamība, lai veiktu drošus videi un veselībai nekaitīgus produktu iepirkumus ar mazāk bīstamām vielām – ZPI nepieciešamība ZPI nepieciesamiba.pdf

tiesību akti un pašreizējās prakses “zaļā” publiskā iepirkuma un turpmāko attīstību – Zaļais iepirkums Latvijā Zalais iepirkums 2012.pdf

produktu dzīves cikla perspektīva (ieskaitot principus, dzīves cikla izmaksu aprēķiniem) – Produktu dzīves cikls Produktu dzives cikls Ekodizains GB prezentacija.pdf

būvmateriālu vides aspekti (toksiskums, pārstrādes iespējas u.c.) – Nevelamās vielas materiālos BASTA nevelamas vielas materialos.pdf

būvmateriālu vides aspekti (toksiskums, pārstrādes iespējas u.c.) – Likumdošanas simboli Kimiskas likumdosanas simboli.pdf

ekomarķējums, kā arī citas vides deklarācijas (galvenie principi, veidi) – Vides produktu deklarācija Vides produktu deklaracija.pdf

ekomarķējums, kā arī citas vides deklarācijas (galvenie principi, veidi) – Eiropas Komisijas datu bāze GB-prakt d 10 Feb 2012.doc

vides un veselības aspektiem izvēlēto produktu identifikācija (no dzīves cikla viedokļa);

zaļais publiskais iepirkums būvniecībā – Kritēriji produktu grupām 8 Kriteriji produktu grupam.pdf

nozīmīgs rezultāts ir visu projektā iesaistīto dalībnieku informētības un izpratnes palielināšana par videi nekaitīgu apdares materiālu lietošanu būvniecībā un iekšējā apdarē;

apkopojot projekta rezultātus tika izveidots palīgmateriāls pašvaldību iepirkumu komisiju speciālistiem Paligmaterials iepirkuma specialistiem.pdf

Projekta aktivitātes: Latvija, 2012.gada maijs