Projekta īstenošanas gaitā sasniegtie rezultāti:

  • Apzināta situācija par sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmu esamību katram likumpārkāpējam un iesaistīto speciālistu darbs Limbažu, Balvu un Auces novados. Projekta ietvaros veikta situācijas izpēte: sadarbībā ar Valsts Policijas novadu nepilngadīgo lietu inspektoriem anketēti 153 respondenti nepilngadīgie likumpārkāpēji vecumā no 9-17g. vecumam un viņu vecāki/aizbildņi.
  •  Izveidota sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, vadlīnijas un metodiskie materiāli, balstoties uz visu atbildīgo institūciju iesaistīšanu individuālās korekcijas programmas izveidē un realizācijā, pamatojoties uz Limbažu, Auces un Balvu novadu nepilngadīgo likumpārkāpēju pārkāpumu analīzi.
  •  Atlasīti pilotgrupu dalībnieki: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši; klaiņojošie bērni; bērni un jaunieši, kas cieš no atkarībām; Limbažu, Balvu un Auces novados, no kopējā likumpārkāpēju skaita, atlasīti 36 likumpārkāpēji ar dažāda rakstura un veida pārkāpumiem vecuma posmos no 9-13gadiem un 14-17gadiem: Balvos – 8, Limbažos – 15, Aucē – 13.
  •  Sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas aprobācijas norisē iesaistīti starpinstitūciju atbildīgie speciālisti un nepilngadīgā ģimene, audžu vecāki, aizbildņi un preventīvie pasākumi nodrošināti atbilstoši individuāli sastādītajām sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmām Balvu, Auces un Limbažu novados. Starpinstitūciju speciālistu komandas vadītāji visos trijos novados ir sociālā dienesta darbinieki, kuri veido starpinstitucionālo komandu kopā ar komandas speciālistiem: sociālais darbinieks, bāriņtiesu un probācijas dienesta speciālisti, psihologs, policijas nepilngadīgo lietu inspektors, sociālais pedagogs un pēc nepieciešamības ģimenes ārsts, narkologs,atbilstoši sastādītajai programmai, veicamajiem uzdevumiem un izpildes termiņiem – strādā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Individuālajās nepilngadīgo profilaktiskajās lietās veikti ieraksti par sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas norises gaitu, ko uzrauga komandas vadītājs.
  •  Balstoties uz Limbažu, Balvu un Auces novadu iesaistīto starpinstitūciju speciālistu un pilotgrupu rezultātiem, izveidota tipveida Sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma un Nepilngadīgā profilaktiskās lietas paraugs, kuru varēs piemērot citu pašvaldību novadu likumpārkāpēju resocializācijai.

Sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma Socialas korekcijas un socialas palidzibas programma.pdf

Nepilngadīgā profilakses lietas paraugs Nepilngadiga profilakses lietas paraugs.pdf