Pārzinis un tā kontaktinformācija

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (turpmāk LPMC), Reģ. nr. 40003121236; Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039, tālrunis: 67551217, e-pasta adrese: lpmc@lpmc.lv

Šī privātuma politika nosaka LPMC privātuma praksi, saistībā ar mājaslapu www.lpmc.lv. LPMC nav atbildīgi par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ir skaidri identificētas LPMC mājaslapas saturā.

Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamatojums

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz LPMC attiecināmus juridiskus pienākumus (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Latvijas Republikas likums Par grāmatvedību).

Personas datu apstrāde tiek veikta:

  • personai piesakoties pakalpojumam, kas personai tiek sniegts atbilstoši LPMC normatīvajiem tiesību aktiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, t.sk. elektroniskā vidē (piemēram, veicot pieteikšanos mācību kursiem LPMC mājaslapā);
  • personai noslēdzot līgumu ar LPMC, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;
  • personai sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. elektroniskā vidē,
  • pārzinim veicot sev attiecinātos juridiskos pienākumus.
Personas datu saņēmēji

Personas datus saņem datu subjekts par sevi, pārzinis un tā pilnvarotās personas, kā arī tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana

LPMC apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

LPMC pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un ievāc tikai tos datus, kurus Jūs brīvprātīgi nododat apstrādei. Jebkura Jūsu brīvprātīgi sniegta personīgā informācija nav pieejama trešajām personām, tiek izmantota tikai tiem mērķiem, kuriem Jūs šo informāciju sniedzat, un tiek apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Sīkdatņu izmantošana

Tīmekļa vietnes www.lpmc.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personīgi identificētu. Papildu informāciju par sīkdatnēm lasiet vietnes Sīkdatņu politikā.