Juridiskās palīdzības sniedzēju mācības

Eiropas Padomes finansēts projekts “Strengthening the access to justice in Latvia through fostering mediation and legal aid services (2-nd phase)”

Latvijas Pašvaldību mācību centrā 2023. gada 20. septembrī notika juridiskās palīdzības sniedzēju mācības. Mācības tika īstenotas Eiropas Padomes finansēta projekta “Strengthening the access to justice in Latvia through fostering mediation and legal aid services (2-nd phase)” ietvaros.

Mācības tika īstenotas sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja (ZAB) “CersJurkāns” juristiem, kuri izstrādāja programmu, sagatavoja mācību materiālus un vadīja nodarbības.

Projekta koordinātore – ZAB “CersJurkāns” juriste Inga Bite.

Mācību tēmas:

  • “Pirmajā pilotprojektā gūtā pieredze”
  • “Civiltiesību pamati”
  • “Krimināltiesību pamati”
  • “Administratīvo tiesību pamati”

Izstrādātie materiāli un lekciju videoieraksti pieejami pēc pieprasījuma.

Mācībās piedalījās Latvijas pašvaldību sociālo dienestu un projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji.

NORDPLUSS

Par Nordplus programmu

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem.

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Vairāk informācija par Norplus angļu valodā www.nordplusonline.org

ESF

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. Vairāk info šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=336

SIF

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, izveidots saskaņā ar 2001.gada 5.jūlija “Sabiedrības integrācijas fonda likumu”, kas stājās spēkā 2001.gada 1.septembrī.Fonda misija ir īstenot valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” mērķus, atbalstot iniciatīvas, kuras veicina Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju. Fonds savā darbā vadās pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā objektivitāte, vienlīdzīga attieksme, atklātums un godīgums.Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm. Vairāk info šeit: www.lsif.lv

NORDPLUSS

Par Nordplus programmu

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem.

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Vairāk informācija par Norplus angļu valodā www.nordplusonline.org

ESF

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. Vairāk info šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=336

SIF

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, izveidots saskaņā ar 2001.gada 5.jūlija “Sabiedrības integrācijas fonda likumu”, kas stājās spēkā 2001.gada 1.septembrī.Fonda misija ir īstenot valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” mērķus, atbalstot iniciatīvas, kuras veicina Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju. Fonds savā darbā vadās pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā objektivitāte, vienlīdzīga attieksme, atklātums un godīgums.Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm. Vairāk info šeit: www.lsif.lv