1999.gada laikā sadarbībā ar Nīderlandes Pašvaldību savienību tiek veikts lektoru izglītošanas kurss 16 dalībniekiem par tēmu “Pašvaldību komunikācija Latvijā”, kuri tālāk izglītos 100 pašvaldību darbiniekus kursos ar samazinātu dalības maksu – ieguldījums Latvijā 28,000Ls.

Šī paša projekta ietvaros notiks pieci pilotprojekti starp Latvijas un Nīderlandes pašvaldībām, kuros iesaistītas Ērgļu, Ogres pilsētas, Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas pašvaldību savienība – ieguldījums katrā no tām materiāli tehniskajam nodrošinājumam 25,000NLG~8,000Ls. – kopējais ieguldījums 40,000Ls.

Maija mēnesī Pārrobežu sadarbības projekts sadarbībā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju, kura ietvaros tiks sagatavoti 20 x 3 lektori par tēmām Eiropas integrācija un pašvaldības, Pašvaldības vadīšana pārmaiņu procesā, Pašvaldības attīstības plānošana. Vienlaicīgi par šīm tēmām tiks publicētas rokasgrāmatas un kursos ar samazinātu dalības maksu izglītoti 1270 pašvaldību darbinieki – ieguldījums Latvijā 132,000Ls.

Ar ES Phare finansējumu iespējams gandrīz bez maksas izglītot audžuvecākus un aizbildņus – projekta apjoms – 3,400Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu notiek atkārtots kurss skolotājiem Mācību metodikā  un Projektu vadīšanā – ieguldījums 3,200Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu noorganizēts semināru cikls Eiropas integrācijas jautājumos 13 klausītāju grupām – ieguldījums 9,971Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu arī šogad būs iespējams izglītot 4 lektorus konsultantus pašvaldību pārvaldes un finansu vadīšanas jautājumos – ieguldījums 10,000Ls.

ES Phare Valsts pārvaldes reformas projekta ietvaros pašvaldību darbinieku un deputātu apmācība par summu 16.770 Ls.

1998.gadā Sadarbībā ar ES Phare Biznesa izglītības reformas projektu (LRIZM) apmācīti profesionālo skolu skolotāji jaunām pedagoģijas metodēm darbā ar pieaugušo auditoriju – ieguldījums izglītībā 2150Ls.

Sadarbībā ar LR Labklājības ministriju notiek sociālā darba speciālistu un mājas aprūpētāju apmācība Kandavā un Kuldīgā – ieguldījums 7,100Ls.

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu tiek veikta bezdarbnieku apmācība.

Ar Pasaules Bankas finansējumu noorganizēts kurss Valsts kontrolieriem pašvaldību jomā – ieguldījums – 4,000Ls.

Ar Nīderlandes Karalistes MATRA programmas finansējumu veikts pētījums “Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un savas nākotnes veidošana” – ieguldījums – 4,200Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu Starptautiskās ANO HABITAT programmas ietvaros izglītoti 4 lektori – konsultanti par tēmām “Konsultanta darba organizēšana” un “Pašvaldības politiskā vadīšana” – ieguldījums10,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 27,450Ls

1997.gadā ar Soros fonda finansējumu noorganizēta konference Centrāl un austrumeiropas valstu pašvaldību un valsts pārvaldes mācību centriem par tēmu “Izglītības ietekme uz demokrātijas attīstību”- ieguldījums Latvijai – 3,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros notiek Valsts zemes dienestu darbinieku un viņu lektoru apmācība uz LPMC un tā nodaļu bāzes – Mācību centram un tā nodaļām iespēja sniegt maksas pakalpojumu par 45,000Ls.

Ar Open Society Institute finansējumu ANO HABITAT mācību palīglīdzekļa publikācija 1000 eks., ieguldījums Latvijā – 7,000Ls.
Dānija – Latvija sadarbības projekta ietvaros izstrādāts mācību materiāls un novadīts informatīvais kurss 480 jaunievēlētiem pašvaldību deputātiem – ieguldījums Latvijā – 2,700Ls.

Somija – Latvija sadarbības projekta ietvaros padziļināta apmācība pieaugušo izglītošanas metodikā un 3 Latvijas lektoru pieredzes apmaiņa Somijā – ieguldījums Latvijā – 2,100Ls.
Kopējais ieguldījums 60,300Ls

1996. gadā ar Open Cociety Institute palīdzību iztulkots ANO HABITAT mācību materiāls deputāta iemaņu apguvei – 17 grāmatas – ieguldījums Latvijai – 7,000Ls.

Ar US Baltic Foundation finansējumu izdarīts pētījums par tēmu: “Izglītības ietekme uz pašvaldību demokrātisku attītību”- ieguldījums Latvijai – 4,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros realizēts projekts “Siltumapgāde un enerģijas taupīšana” – Ekonomikas ministrijas pasūtījums – ieguldījums – 2,300Ls.

Sadarbībā ar Labklājības, Tieslietu un Izglītības ministrijām sagatavota un izdota “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieka rokasgrāmata” un izstrādāta mācību programma viņu izglītošanai Mācību centra ieguldījums 1,200Ls.

Ar F.Eberta fonda atbalstu noorganizēta pašvaldību deputātu apmācība un pieredzes apmaiņa Vācijā – ieguldījums Latvijā – 10,000Ls.
Kopējais ieguldījums 25,000Ls

1995.gadā ES Phare projekta “Valsts pārvaldes reforma Latvijā” ietvaros iekārtota datorapmācības klase un apmācīti lektori darbam tajā – 20,000Ls.

Phare/Tacis programmas ietvaros : Sadarbībā ar Starptautisko administratīvo zinātņu institūtu (IIAS), Lietuvas Klaipēdas pašvaldību pētījumu centru – Mācību un pētniecības projekts “Pašvaldību finansiālā darbība un decentralizācijas procesi” – ieguldījums Latvijā – 12,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekta ietvaros tulkots un publicēts palīglīdzeklis pašvaldību deputātiem “Sabiedrība un demokrātija” – ieguldījums Latvijā 1,500Ls.

Ar K.Adenauera fonda finansējumu noorganizēts kurss pašvaldību deputātiem 4 Latvijas reģionos, kuru vadīja vācu speciālisti – ieguldījums Latvijā 3,600Ls.

Ar Soros fonda atbalstu novadīti 4 konsultatīvi semināri Baltkrievijā Pašvaldību demokrātijas atbalsta fonda organizēto semināru dalībniekiem – ieguldījums Latvijai – jauni partneri sadarbībai.
Kopējais ieguldījums 37,100Ls

1994. gadā ralizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekta “Pārmaiņu procesa vadība” projekta atkārtojums atkal 45 valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem ar identisku programmu un ieguldījumu Latvijā – 75,000Ls.

ES Phare projekta Valsts pārvaldes reforma Latvijā sākums – 01. jūnijā, tā ietvaros konsultācijas un mācību programmas 6 pašvaldību darbinieku un politiķu grupām lektoru apmācībā(kopā 120 dalībnieki), kā arī mācību procesam nepieciešamā inventāra un tehnikas iegāde par kopējo summu 160,000Ls.

Eiropas Padomes Lode projekta ietvaros jaunievēlēto pašvaldību deputātu apmācība, piedaloties ekspertiem no Vācijas, Francijas, Apvienotās Karalistes un Nīderlandes – projekta ieguldījums – 10,000 Ls.

Dānijas pašvaldību mācību centra mācību palīglīdzekļa “Saskarsme un sadarbība” tulkojums un publikācija – 1,000Ls.

Ar UK Electoral Reform konsultantu palīdzību un Know How fonda finansējumu noorganizēti 3 semināri vēlēšanu kampaņas organizēšanai pašvaldību deputātu kandidātiem dažādos Latvijas novados – ieguldījuma summa Latvijā – 4,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 250,000Ls

1993. gadā  realizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekts “Pārmaiņu procesa sabiedrības vadība” kurss pašvaldību un valsts pārvaldes 45 vadošiem darbiniekiem, 20 dienas Latvijā un 20 dalībniekiem – 15 dienas Nīderlandē – projekta ieguldījums Latvijai – 75,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekts “Pašvaldību reforma” – kurss un pieredzes apmaiņa Dānijā par pašvaldību darbinieku izglītības jautājumiem, LPMC un pašvaldību darbiniekiem – 3,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 78,000Ls1999.gada laikā sadarbībā ar Nīderlandes Pašvaldību savienību tiek veikts lektoru izglītošanas kurss 16 dalībniekiem par tēmu “Pašvaldību komunikācija Latvijā”, kuri tālāk izglītos 100 pašvaldību darbiniekus kursos ar samazinātu dalības maksu – ieguldījums Latvijā 28,000Ls.

Šī paša projekta ietvaros notiks pieci pilotprojekti starp Latvijas un Nīderlandes pašvaldībām, kuros iesaistītas Ērgļu, Ogres pilsētas, Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas pašvaldību savienība – ieguldījums katrā no tām materiāli tehniskajam nodrošinājumam 25,000NLG~8,000Ls. – kopējais ieguldījums 40,000Ls.

Maija mēnesī Pārrobežu sadarbības projekts sadarbībā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju, kura ietvaros tiks sagatavoti 20 x 3 lektori par tēmām Eiropas integrācija un pašvaldības, Pašvaldības vadīšana pārmaiņu procesā, Pašvaldības attīstības plānošana. Vienlaicīgi par šīm tēmām tiks publicētas rokasgrāmatas un kursos ar samazinātu dalības maksu izglītoti 1270 pašvaldību darbinieki – ieguldījums Latvijā 132,000Ls.

Ar ES Phare finansējumu iespējams gandrīz bez maksas izglītot audžuvecākus un aizbildņus – projekta apjoms – 3,400Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu notiek atkārtots kurss skolotājiem Mācību metodikā  un Projektu vadīšanā – ieguldījums 3,200Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu noorganizēts semināru cikls Eiropas integrācijas jautājumos 13 klausītāju grupām – ieguldījums 9,971Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu arī šogad būs iespējams izglītot 4 lektorus konsultantus pašvaldību pārvaldes un finansu vadīšanas jautājumos – ieguldījums 10,000Ls.

ES Phare Valsts pārvaldes reformas projekta ietvaros pašvaldību darbinieku un deputātu apmācība par summu 16.770 Ls.

1998.gadā Sadarbībā ar ES Phare Biznesa izglītības reformas projektu (LRIZM) apmācīti profesionālo skolu skolotāji jaunām pedagoģijas metodēm darbā ar pieaugušo auditoriju – ieguldījums izglītībā 2150Ls.

Sadarbībā ar LR Labklājības ministriju notiek sociālā darba speciālistu un mājas aprūpētāju apmācība Kandavā un Kuldīgā – ieguldījums 7,100Ls.

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu tiek veikta bezdarbnieku apmācība.

Ar Pasaules Bankas finansējumu noorganizēts kurss Valsts kontrolieriem pašvaldību jomā – ieguldījums – 4,000Ls.

Ar Nīderlandes Karalistes MATRA programmas finansējumu veikts pētījums “Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un savas nākotnes veidošana” – ieguldījums – 4,200Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu Starptautiskās ANO HABITAT programmas ietvaros izglītoti 4 lektori – konsultanti par tēmām “Konsultanta darba organizēšana” un “Pašvaldības politiskā vadīšana” – ieguldījums10,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 27,450Ls

1997.gadā ar Soros fonda finansējumu noorganizēta konference Centrāl un austrumeiropas valstu pašvaldību un valsts pārvaldes mācību centriem par tēmu “Izglītības ietekme uz demokrātijas attīstību”- ieguldījums Latvijai – 3,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros notiek Valsts zemes dienestu darbinieku un viņu lektoru apmācība uz LPMC un tā nodaļu bāzes – Mācību centram un tā nodaļām iespēja sniegt maksas pakalpojumu par 45,000Ls.

Ar Open Society Institute finansējumu ANO HABITAT mācību palīglīdzekļa publikācija 1000 eks., ieguldījums Latvijā – 7,000Ls.
Dānija – Latvija sadarbības projekta ietvaros izstrādāts mācību materiāls un novadīts informatīvais kurss 480 jaunievēlētiem pašvaldību deputātiem – ieguldījums Latvijā – 2,700Ls.

Somija – Latvija sadarbības projekta ietvaros padziļināta apmācība pieaugušo izglītošanas metodikā un 3 Latvijas lektoru pieredzes apmaiņa Somijā – ieguldījums Latvijā – 2,100Ls.
Kopējais ieguldījums 60,300Ls

1996. gadā ar Open Cociety Institute palīdzību iztulkots ANO HABITAT mācību materiāls deputāta iemaņu apguvei – 17 grāmatas – ieguldījums Latvijai – 7,000Ls.

Ar US Baltic Foundation finansējumu izdarīts pētījums par tēmu: “Izglītības ietekme uz pašvaldību demokrātisku attītību”- ieguldījums Latvijai – 4,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros realizēts projekts “Siltumapgāde un enerģijas taupīšana” – Ekonomikas ministrijas pasūtījums – ieguldījums – 2,300Ls.

Sadarbībā ar Labklājības, Tieslietu un Izglītības ministrijām sagatavota un izdota “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieka rokasgrāmata” un izstrādāta mācību programma viņu izglītošanai Mācību centra ieguldījums 1,200Ls.

Ar F.Eberta fonda atbalstu noorganizēta pašvaldību deputātu apmācība un pieredzes apmaiņa Vācijā – ieguldījums Latvijā – 10,000Ls.
Kopējais ieguldījums 25,000Ls

1995.gadā ES Phare projekta “Valsts pārvaldes reforma Latvijā” ietvaros iekārtota datorapmācības klase un apmācīti lektori darbam tajā – 20,000Ls.

Phare/Tacis programmas ietvaros : Sadarbībā ar Starptautisko administratīvo zinātņu institūtu (IIAS), Lietuvas Klaipēdas pašvaldību pētījumu centru – Mācību un pētniecības projekts “Pašvaldību finansiālā darbība un decentralizācijas procesi” – ieguldījums Latvijā – 12,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekta ietvaros tulkots un publicēts palīglīdzeklis pašvaldību deputātiem “Sabiedrība un demokrātija” – ieguldījums Latvijā 1,500Ls.

Ar K.Adenauera fonda finansējumu noorganizēts kurss pašvaldību deputātiem 4 Latvijas reģionos, kuru vadīja vācu speciālisti – ieguldījums Latvijā 3,600Ls.

Ar Soros fonda atbalstu novadīti 4 konsultatīvi semināri Baltkrievijā Pašvaldību demokrātijas atbalsta fonda organizēto semināru dalībniekiem – ieguldījums Latvijai – jauni partneri sadarbībai.
Kopējais ieguldījums 37,100Ls

1994. gadā ralizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekta “Pārmaiņu procesa vadība” projekta atkārtojums atkal 45 valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem ar identisku programmu un ieguldījumu Latvijā – 75,000Ls.

ES Phare projekta Valsts pārvaldes reforma Latvijā sākums – 01. jūnijā, tā ietvaros konsultācijas un mācību programmas 6 pašvaldību darbinieku un politiķu grupām lektoru apmācībā(kopā 120 dalībnieki), kā arī mācību procesam nepieciešamā inventāra un tehnikas iegāde par kopējo summu 160,000Ls.

Eiropas Padomes Lode projekta ietvaros jaunievēlēto pašvaldību deputātu apmācība, piedaloties ekspertiem no Vācijas, Francijas, Apvienotās Karalistes un Nīderlandes – projekta ieguldījums – 10,000 Ls.

Dānijas pašvaldību mācību centra mācību palīglīdzekļa “Saskarsme un sadarbība” tulkojums un publikācija – 1,000Ls.

Ar UK Electoral Reform konsultantu palīdzību un Know How fonda finansējumu noorganizēti 3 semināri vēlēšanu kampaņas organizēšanai pašvaldību deputātu kandidātiem dažādos Latvijas novados – ieguldījuma summa Latvijā – 4,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 250,000Ls

1993. gadā  realizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekts “Pārmaiņu procesa sabiedrības vadība” kurss pašvaldību un valsts pārvaldes 45 vadošiem darbiniekiem, 20 dienas Latvijā un 20 dalībniekiem – 15 dienas Nīderlandē – projekta ieguldījums Latvijai – 75,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekts “Pašvaldību reforma” – kurss un pieredzes apmaiņa Dānijā par pašvaldību darbinieku izglītības jautājumiem, LPMC un pašvaldību darbiniekiem – 3,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 78,000Ls1999.gada laikā sadarbībā ar Nīderlandes Pašvaldību savienību tiek veikts lektoru izglītošanas kurss 16 dalībniekiem par tēmu “Pašvaldību komunikācija Latvijā”, kuri tālāk izglītos 100 pašvaldību darbiniekus kursos ar samazinātu dalības maksu – ieguldījums Latvijā 28,000Ls.

Šī paša projekta ietvaros notiks pieci pilotprojekti starp Latvijas un Nīderlandes pašvaldībām, kuros iesaistītas Ērgļu, Ogres pilsētas, Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas pašvaldību savienība – ieguldījums katrā no tām materiāli tehniskajam nodrošinājumam 25,000NLG~8,000Ls. – kopējais ieguldījums 40,000Ls.

Maija mēnesī Pārrobežu sadarbības projekts sadarbībā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju, kura ietvaros tiks sagatavoti 20 x 3 lektori par tēmām Eiropas integrācija un pašvaldības, Pašvaldības vadīšana pārmaiņu procesā, Pašvaldības attīstības plānošana. Vienlaicīgi par šīm tēmām tiks publicētas rokasgrāmatas un kursos ar samazinātu dalības maksu izglītoti 1270 pašvaldību darbinieki – ieguldījums Latvijā 132,000Ls.

Ar ES Phare finansējumu iespējams gandrīz bez maksas izglītot audžuvecākus un aizbildņus – projekta apjoms – 3,400Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu notiek atkārtots kurss skolotājiem Mācību metodikā  un Projektu vadīšanā – ieguldījums 3,200Ls.

Ar ES Phare programmas finansējumu noorganizēts semināru cikls Eiropas integrācijas jautājumos 13 klausītāju grupām – ieguldījums 9,971Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu arī šogad būs iespējams izglītot 4 lektorus konsultantus pašvaldību pārvaldes un finansu vadīšanas jautājumos – ieguldījums 10,000Ls.

ES Phare Valsts pārvaldes reformas projekta ietvaros pašvaldību darbinieku un deputātu apmācība par summu 16.770 Ls.

1998.gadā Sadarbībā ar ES Phare Biznesa izglītības reformas projektu (LRIZM) apmācīti profesionālo skolu skolotāji jaunām pedagoģijas metodēm darbā ar pieaugušo auditoriju – ieguldījums izglītībā 2150Ls.

Sadarbībā ar LR Labklājības ministriju notiek sociālā darba speciālistu un mājas aprūpētāju apmācība Kandavā un Kuldīgā – ieguldījums 7,100Ls.

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu tiek veikta bezdarbnieku apmācība.

Ar Pasaules Bankas finansējumu noorganizēts kurss Valsts kontrolieriem pašvaldību jomā – ieguldījums – 4,000Ls.

Ar Nīderlandes Karalistes MATRA programmas finansējumu veikts pētījums “Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un savas nākotnes veidošana” – ieguldījums – 4,200Ls.

Ar Ungārijas SOROS fonda atbalstu Starptautiskās ANO HABITAT programmas ietvaros izglītoti 4 lektori – konsultanti par tēmām “Konsultanta darba organizēšana” un “Pašvaldības politiskā vadīšana” – ieguldījums10,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 27,450Ls

1997.gadā ar Soros fonda finansējumu noorganizēta konference Centrāl un austrumeiropas valstu pašvaldību un valsts pārvaldes mācību centriem par tēmu “Izglītības ietekme uz demokrātijas attīstību”- ieguldījums Latvijai – 3,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros notiek Valsts zemes dienestu darbinieku un viņu lektoru apmācība uz LPMC un tā nodaļu bāzes – Mācību centram un tā nodaļām iespēja sniegt maksas pakalpojumu par 45,000Ls.

Ar Open Society Institute finansējumu ANO HABITAT mācību palīglīdzekļa publikācija 1000 eks., ieguldījums Latvijā – 7,000Ls.
Dānija – Latvija sadarbības projekta ietvaros izstrādāts mācību materiāls un novadīts informatīvais kurss 480 jaunievēlētiem pašvaldību deputātiem – ieguldījums Latvijā – 2,700Ls.

Somija – Latvija sadarbības projekta ietvaros padziļināta apmācība pieaugušo izglītošanas metodikā un 3 Latvijas lektoru pieredzes apmaiņa Somijā – ieguldījums Latvijā – 2,100Ls.
Kopējais ieguldījums 60,300Ls

1996. gadā ar Open Cociety Institute palīdzību iztulkots ANO HABITAT mācību materiāls deputāta iemaņu apguvei – 17 grāmatas – ieguldījums Latvijai – 7,000Ls.

Ar US Baltic Foundation finansējumu izdarīts pētījums par tēmu: “Izglītības ietekme uz pašvaldību demokrātisku attītību”- ieguldījums Latvijai – 4,500Ls.

ES Phare programmas ietvaros realizēts projekts “Siltumapgāde un enerģijas taupīšana” – Ekonomikas ministrijas pasūtījums – ieguldījums – 2,300Ls.

Sadarbībā ar Labklājības, Tieslietu un Izglītības ministrijām sagatavota un izdota “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieka rokasgrāmata” un izstrādāta mācību programma viņu izglītošanai Mācību centra ieguldījums 1,200Ls.

Ar F.Eberta fonda atbalstu noorganizēta pašvaldību deputātu apmācība un pieredzes apmaiņa Vācijā – ieguldījums Latvijā – 10,000Ls.
Kopējais ieguldījums 25,000Ls

1995.gadā ES Phare projekta “Valsts pārvaldes reforma Latvijā” ietvaros iekārtota datorapmācības klase un apmācīti lektori darbam tajā – 20,000Ls.

Phare/Tacis programmas ietvaros : Sadarbībā ar Starptautisko administratīvo zinātņu institūtu (IIAS), Lietuvas Klaipēdas pašvaldību pētījumu centru – Mācību un pētniecības projekts “Pašvaldību finansiālā darbība un decentralizācijas procesi” – ieguldījums Latvijā – 12,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekta ietvaros tulkots un publicēts palīglīdzeklis pašvaldību deputātiem “Sabiedrība un demokrātija” – ieguldījums Latvijā 1,500Ls.

Ar K.Adenauera fonda finansējumu noorganizēts kurss pašvaldību deputātiem 4 Latvijas reģionos, kuru vadīja vācu speciālisti – ieguldījums Latvijā 3,600Ls.

Ar Soros fonda atbalstu novadīti 4 konsultatīvi semināri Baltkrievijā Pašvaldību demokrātijas atbalsta fonda organizēto semināru dalībniekiem – ieguldījums Latvijai – jauni partneri sadarbībai.
Kopējais ieguldījums 37,100Ls

1994. gadā ralizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekta “Pārmaiņu procesa vadība” projekta atkārtojums atkal 45 valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem ar identisku programmu un ieguldījumu Latvijā – 75,000Ls.

ES Phare projekta Valsts pārvaldes reforma Latvijā sākums – 01. jūnijā, tā ietvaros konsultācijas un mācību programmas 6 pašvaldību darbinieku un politiķu grupām lektoru apmācībā(kopā 120 dalībnieki), kā arī mācību procesam nepieciešamā inventāra un tehnikas iegāde par kopējo summu 160,000Ls.

Eiropas Padomes Lode projekta ietvaros jaunievēlēto pašvaldību deputātu apmācība, piedaloties ekspertiem no Vācijas, Francijas, Apvienotās Karalistes un Nīderlandes – projekta ieguldījums – 10,000 Ls.

Dānijas pašvaldību mācību centra mācību palīglīdzekļa “Saskarsme un sadarbība” tulkojums un publikācija – 1,000Ls.

Ar UK Electoral Reform konsultantu palīdzību un Know How fonda finansējumu noorganizēti 3 semināri vēlēšanu kampaņas organizēšanai pašvaldību deputātu kandidātiem dažādos Latvijas novados – ieguldījuma summa Latvijā – 4,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 250,000Ls

1993. gadā  realizēts Nīderlandes – Latvijas sadarbības projekts “Pārmaiņu procesa sabiedrības vadība” kurss pašvaldību un valsts pārvaldes 45 vadošiem darbiniekiem, 20 dienas Latvijā un 20 dalībniekiem – 15 dienas Nīderlandē – projekta ieguldījums Latvijai – 75,000Ls.

Dānijas – Latvijas sadarbības projekts “Pašvaldību reforma” – kurss un pieredzes apmaiņa Dānijā par pašvaldību darbinieku izglītības jautājumiem, LPMC un pašvaldību darbiniekiem – 3,000Ls.
Kopējais ieguldījums – 78,000Ls