Eiropas Sociālais fonds (ESF)

izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. Vairāk info šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=336

SIF

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, izveidots saskaņā ar 2001.gada 5.jūlija “Sabiedrības integrācijas fonda likumu”, kas stājās spēkā 2001.gada 1.septembrī.Fonda misija ir īstenot valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” mērķus, atbalstot iniciatīvas, kuras veicina Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju. Fonds savā darbā vadās pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā objektivitāte, vienlīdzīga attieksme, atklātums un godīgums.Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm. Vairāk info šeit: www.lsif.lv